Молитва Святителю Иоанну Милостивому, Патриарху Александрийскому

О, Богому́дре, святи́телю Христо́в, о́тче наш Иоа́нне! При́зри на нас, чад твои́х, к стопа́м твои́м припа́дающих и всеси́льнаго твоего́ заступле́ния пред Го́сподем сле́зно прося́щих. Беззако́ния бо на́ша отяготе́ша на нас, ско́рби и боле́зни объя́ша ны, и грехо́вныя обы́чаи на́ша отдали́ша от Го́спода сердца́ на́ша и прельще́ниям вра́жиим рабо́тати соврати́ша ны, ко а́ду преиспо́днему нас влеку́ще. Ты же, па́стырю наш благосе́рдый, в житии́ твое́м ни еди́ного скорбя́ща и ми́лости твоея́ прося́ща, николи́же презре́л еси́. Вознеси́ моле́ние о нас гре́шных ко Го́споду, да, умоле́н быв Ма́терию Свое́ю, гнев Свой, по грехо́м на́шим пра́ведно на ны дви́жимый, преложи́т на ми́лость и пода́ст душа́м на́шим кре́пость и телесе́м на́шим потре́бное здра́вие, боле́зней и не́мощей исцеле́ние и от ско́рбей и печа́лей избавле́ние. Моли́ся ко Христу́, да Це́рковь святу́ю от наве́тов вра́жиих тве́рду и непоколеби́му в ми́ре соблюде́т; вся́кое епи́скопство правосла́вное и весь при́чет церко́вный в единомы́слии ве́ры утверди́т; и́ночествующих бра́тий на́ших, в посте́ и честне́м жи́тельстве подвиза́ющихся, благода́тию смире́ния и терпе́ния снабди́т. Стране́ на́шей испроси́ у Го́спода вся блага́я и ко спасе́нию потре́бная, да от всех враго́в, мы́слящих нам зла́я, изба́вит нас и, по вели́цей Свое́й ми́лости, всю жизнь на́шу незы́блемым ми́ром огради́т. Ей, святи́телю ми́лостивый! Не лиши́ нас по́мощи твоея́ небе́сныя, но предста́тельством твои́м вся ны во приста́нище спасе́ния приведи́ и всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва насле́дники нас покажи́. Да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая.

Святи́телю Бо́жий Иоа́нне, ми́лостивый защи́тниче си́рых и су́щих в напа́стех! К тебе́ прибега́ем и тебе́ мо́лимся, я́ко ско́рому покрови́телю всех и́щущих от Бо́га утеше́ния в беда́х и ско́рбех: не преста́й моля́ся ко Го́споду о всех с ве́рою притека́ющих к тебе́! Ты преиспо́лнен быв Христо́вы любве́ и бла́гости, яви́лся еси́ я́ко чу́дный черто́г доброде́тели милосе́рдия и стяжа́л еси́ себе́ и́мя Ми́лостивый: ты был еси́ я́ко река́, непреста́нно теку́щая ще́дрыми ми́лостьми и всех жа́ждущих оби́льно напоя́ющая. Ве́руем, я́ко, по преселе́нии от земли́ на не́бо, усугу́бися в тебе́ дар благода́ти сея́ и я́ко соде́лался еси́ неисчерпа́емый сосу́д вся́кия благосты́ни. Сотвори́ у́бо твои́м хода́тайством и заступле́нием пред Бо́гом вся́кия уте́хи, да вси прибега́ющии к тебе́ обрета́ют мир и безмяте́жие: да́руй им утеше́ние в печа́лех вре́менных и посо́бие в ну́ждах жите́йских, всели́ в них наде́жду ве́чного упокое́ния в Ца́рствии Небе́снем. В житии́ твое́м на земли́ ты был еси́ приста́нище всем су́щим во вся́кой беде́ и ну́жде, оби́димым и неду́гующим. Ни еди́н от притека́вших к тебе́ и проси́вших у тебе́ ми́лости лише́н бысть твоея́ благосты́ни: то́жде и ны́не, ца́рствуя со Христо́м Бо́гом на небеси́, яви́ всем поклоня́ющимся пред честно́ю твое́ю ико́ною и моля́щимся о по́мощи и заступле́нии. Не то́чию сам ты твори́л еси́ ми́лость беспомо́щным, но и сердца́ други́х воздвига́л еси́ ко утеше́нию немощны́х и ко призре́нию убо́гих: подви́гни у́бо и ны́не сердца́ ве́рных к заступле́нию си́рых, ко утеше́нию скорбя́щих и успокое́нию неиму́щих, да не оскуде́ют в них дары́ ми́лости, па́че же да всели́тся в них и в дому́ сем, призрева́ющем стра́ждущих, мир и ра́дость о Ду́се Свя́те, во сла́ву Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Оставить комментарий

Добавить комментарий